پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶

ایمنی و حریم راه ها

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده1-شاهراه براهي اطلاق ميشود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو ويك شانه حداقل بعرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن بنحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تامين شود و هيچ راه ديگري انرا قطع نكند.
 

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده2-هرشاهراه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تا ريخي كه وزارت راه اعلام كند مشمول مقررات اين قانون ميباشند . كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط بمقررات رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده3- وزارت راه مكلف است درهرشاهراه حداقل وحداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه اي كه عبور آنها مجاز نيست بانصب علائم مشخص كند ونيز كلمه علائم مربوط بمقررات رانندگي ومحلهاي توقف مجاز وساير علائم لازم كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف لازم است درطول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده4- ورود وعبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنين توقف وسائط نقيله در خطوط عبورممنوع است . هر گاه بجهات مذكور حادثه اي واقع شود كه منجر بضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود رانندگان مجاز كه وسليه نقليه او مجاز بحركت در شاهراه باشد نسبت بموارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت ولي در هر حال مكلف است در وصورت بروز حادثه وسيله نقليه رادر شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را باوسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله باولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را بماموران انتظامي اطلاع دهد . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. تبصره- وزارت راه مكلف است محل هاي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه درطول شاهراه ها راايجاد كند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده5- دولت مي تواندبا تصويب كميسيون هاي راه و دارائي مجلسين براي شاهراه ها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند .

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده 6- اقدام بهر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام بحفاري در حريم قانوني شاهراه ها و راههاي اصلي و فرعي و راه اهن كه ميزان هريك بطريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهي ميشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. تبصره 1-وزارت راه مكلف است باحضور نماينده دادسرا ودر نقاطي كه دادسرا نباشد باحضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل مستحدثات يادرختكاري ويازراعت وحفريات راضمن تنظيم صورتمجلس راسا قلع وآثار تجاوز را محو كند. تبصره 2- اشخاص ذي نفع مي توانند بمراجع دادگستري مراجعه كنند.دادگاه خارج ازنوبت باينگونه پرونده ها رسيدگي نموده وحكم لازم راصادر مي كند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده7-هرگاه در طول خطوط راه اهن از طرف رانندگان وسائط نقليه راه اهن بر اثر رانندگان وسائط مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت بكمك هاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورتمجلس در محل حادثه بوسيله ماموران انتظامي راه آهن و ماموران مربوط راه آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتيكه بسبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راه آهن باشد ماموران پليس انتظامي راه آهن آنرا بمجازات محل بخارج خط در نقطه مناسبي انتقال داده و بلافاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند. ماموران پيليس انتظامي راه آهن موظفند اثر و علائم موجود در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را درصورت قتل فورا بمقا مات قضائي براي حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده8-راه آهن دولتي ايران مكلف است د رطول راه آهن معابر و گذر گاههاي مجاز براي افراد و وسائل نقليه را با نصب علامات مشخص كند.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده 9- عبور ازروي خطوط راه آهن و ورود در محوطه ايستگاهها و كارخانه ها و تاسيساتي فني راه آهن باستثناي سكوهاي مسافري و امكنه و گذرگاههاو معابر مجاز واقع در ايستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز براي ان عده از مامورين راه آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور ميباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده10-عبورهرگونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيش امد و خسارت وارد ميباشد.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده11-ازتاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده(13) قانون كيفربزه هاي راه اهن مصوب فروردين ماه 1320 از پانصد ريال تا پنج هزار ريال خواهد بود و تجاوز بمحدوده ايستگاهها در حكم تجاوز بحريم خط اهن ميباشد.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده 12- تبصره ذيل بماده 21 قانون بزه هاي راه اهن اضافه مي شود. تبصره- تعقيب متهم دردادگستري موكول بشكايت راه آهن خواهد بود.

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده13-هرگاه براثرعبور عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستگي براه آهن ندارد و بر خورد آن با وسيله نقليه مجاز راه آهن در ورودي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح و ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن بعهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود .

قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده14-وزارت راه مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه آهن گذر گاههاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفين راه احداثي را بنحومقتضي فراهم كند درمورد شاهراهها وسيله ارتباط تلفن در طول راه بمسافت هاي معين ايجاد نمايد.

ماده 50-قانون برنامه وبودجه كشور مصوب 10اسفند ماه 1351 درباره خريداراضي وابنيه وتاسيسات
10- درصورتيكه كه مستحدثات و اعياني وجود داشته با شد كه بر اثر احداث تاسيسات فوق الذكر از خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.

لايحه قانوني نحوه خريد وتمليك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت مصوب1/12/1358
ماده7- ( دستگاههاي اجرائي) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب وپيشه درصورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس ازانجام طرح ،محل كسبي درهمان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.
نوشته شده توسط جلال نظری در 23:39 |  لینک ثابت   •